فرهنگ ترمولوژی

برائت ذمه از دین

رهایى پیدا کردن ذمه از دین به دلیلاداى دین یا سقوط دین از ذمه به ابراء را شامل میشود .