فرهنگ ترمولوژی

برائت ذمه از تکلیف

مشغول نبودن ذمه مکلف به تکلیف محتمل که همان اصل برائت میباشد.