فرهنگ ترمولوژی

برائت اصلیه

استصحاب در برائت را برائت اصله گویند.