بذل کردن به معنی بخشش کردن و عطا کردن است در اصطلاح حقوقی به معنی بخشش مدت از مانده زمان متعه در نکاح منقطع است که موجب اسقاط رابطه ی زوجیت میشود.