فرهنگ ترمولوژی

بخت ازمایی

بَختآزمایی یا لاتاری، نوعی قماردست جمعی محسب میشود که در آن، بلیتهای کاغذی، با نشانها و علایم اعداد چند رقمی، به بهای خاصی فروخته میشوند، برنده اصلی در قرعهکشی و بخت آزمایی کسی است، که عدد صحیح را داراست و در نتیجه صاحب مجموع پول میشود. در برخی کشورها، دولتها از بنگاههای بختآزمایی مالیات میگیرند، با این وجود انواع مختلف لاتاری از لحاظ محتوی در کشورهای مختلف یکسانند.قراردادی است که در نتیجه آن عده ای از اشخاص روی احتمال کسب مالی از طریق شانس و بخت و تصادف و اتفاق هریک مال معینی کع عموما وجه رایج کشور است ،می پردازد تفاوت عمده ی قمار و بخت آزمایی در این است که در بخت ازمایی صرفا اتفاق و تصادف بر اثر قرعه کشی دخالت دارد ولی در قمار مهارت و تبحر و اقدامات شخص نقش موثر را بازی می کند قمار بین دو نفر هم می تواند واقع شود ولی بخت ازمایی باید بین عده زیادی واقع گردد.از طریق بخت ازمایی می توان معامله معوضی را انجام داد عرفا چنانکه بایع اتومبیل خود را در معرض بخت ازمایی می گذارد و مقداری بلیت منتشر کرده و بین خریداران قرعه می کشد و خریداربه قرعه معین می شود.بخت ازمایی ممکن است بنفع امور خیریه انجام شود بخت ازمایی جزء معاملات مقابنه ای است عمومامردم بین ان و قمار فرق قائل نمیشوند.