دختری که به سن 9سال قمری و مردی که به سن 15 سال قمری رسیده است.