هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده باشد.( وضعیت یک عمل حقوقی است که از رکنظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت.)