به عرصه و زمینی اطلاق میگردد که مالک داشته لیکن کشت و زرعی در آن به مدت نا معلومی نشده است.