فرهنگ ترمولوژی

ا جازه ناقل

درهر مورد که عقد غیر نافذی واقع شده باشد نفوذ آن مشروط به اجازه صاحب حق است و در صورت اجازه اگر اثر آن از زمان تنفیذ عقد باشد اجاره ناقل است.