اصطلاح عامیانة سند اجاره. نوشته اى که نشان دهنده ی از عقد اجاره باشد.