ایقاع به عمل قضایی اطلاق میشود که یک طرفه بوده و به صرف قصد انشاء اثر حقوقی پیدا میکند بدین معنی که رضایت و قصد یک طرف برای منشا اثر پیدا کردن عمل حقوقی کافیست.

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.