در لغت به معنای اقتضا کردن،لازم گردانیدن آمده در اصطلاح حقوقی به معنی واجب کردن،اعلام تملیک یا تعهد و در مقابل قبول عنان میگردد.