در لغت به معنی تکذیب،منکر شدن آمده در آیین دادرسی مدنی به نفی مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به کسی که سندی علیه او ابراز شده است،اطلاق میگردد.

در نظریه روانکاوی فروید، انکار سازوکاری دفاعی که در آن افکار و احساسات و اعمال و وقایع دردناک و ناپذیرفته با بیرون راندن از خودآگاه نادیده انگاشته می‌شود حتی اگر برای شخصی که دچار انکار فرویدی شده مدرکی دال برا تناقض انکار او آورد.