در لغت به معنی تکذیب،منکر شدن آمده در آیین دادرسی مدنی به نفی مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به کسی که سندی علیه او ابراز شده است،اطلاق میگردد.

انکار ، در کاربرد معمول انگلیسی، حداقل دارای سه معنی است: ادعای این که هر گزاره یا ادعای خاصی درست نیست. رد درخواست؛ و بیان اینکه یک گزاره درست، درست نیست.