فرهنگ ترمولوژی

انحصار وراثت

انحصار وراثت یا حصر وراثت دعوایی است که در آن وراث از دادگاه صالح تقاضای صدور تصدیق به منحصر بودن وراثت به تعداد و اشخاص معین و معلوم،مینمایند.