جمع انتفاع و در اصطلاح حقوقی به حقی اطلاق میشد که به موجب آن میتوان از ملک دیگری استفاده کرد و منتفع شد ول این حق قابل به انتقال دیگری نیست.