در لغت به معنای معلق کردن،موکول کردن است در حقوق به حالت توقف رسیدگی و اظهار نظر یک دادگاه به ثابت شدن امری دیگر در یک دادگاه دیگر است.