در لغت به معنای آمیختگی و ترکیب شدن امده،آمیزش عنوان شده است .

واژه های نزدیک