در لغت به معنی بسته سپرده آمده ور در اصطلاح حقوقی مالی که مورد ودیعه قرار گیرد را شامل میشود.متضاد خیانت است.

امانت می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • امانت به معنی ودیعه