در لغت به معنای برتر و فاضل تر است ولی در اصطلاح حقوقی جمع مثل،به معنی نظیران ، همانندان عنوان گردیده است.