لازم گردانیدن ، اجبار، واجب ساختن کاری برای شخصی

الزام. الزام در حقوق: الزام یک رابطه حقوقی است که به موجب آن انجام عملی یا عدم انجام عملی، بر کسی، نسبت به دیگری واجب می‌گردد. به موجب این علاقه حقوقی که فی‌مابین برقرار می‌شود، شخص اول دائن و شخص دوم مدیون نامیده می‌شود. این ارتباط، اگر از جهت دائن لحاظ شود، الزام نامیده می‌شود زیرا حق دائن است که مدیون را ملزم کند که دین خود را اداء کند. اما اگر از جهت مدیون لحاظ شود، التزام نامیده می‌شود، زیرا شخص مدیون بر خود واجب می‌داند که دین خود را اداء کند. پس دائن، ملزم، مدیون ملتزم، و دین ملزوم است. اما بیشتر حقوق‌دانان، فقط از ناحیه شخص مدیون، این نسبت را مورد توجه قرار می‌دهند، زیرا در نظر آنان شخص مدیون پذیرای الزام است، نه فقط پذیرا، بلکه موظف به اجرا و ادای دین، در صورت استحقاق، است.

فرهنگ دارویی

والزامین

موارد مصرف: این دارو در کنترل پرفشاری خون، در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به نارسایی عملکرد بطن چپ پس از انفارکتوس میوکارد و در کنترل نارسایی قلبی مصرف میشود. والزارتان به صورت ترکیبی با هیدروکلرتیازید یا آملودیپین در یک قرص واحد نیز در بازار وجود دارد. به بخش اشکال داروئی مراجعه شود.

هشدار: در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، سیروز و انسداد مجرای صفراوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: در بیماران مبتلا به نارسایی کبد، سیروز و انسداد مجرای صفراوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: در بيماراني كه از مدرها استفاده میکنند، كاهش علامتي فشار خون پس از شروع درمان با این دارو بروز مينمايد.