در لغت به معنای ملزم شدن به امری آمده و در اصطلاح فقهی حقوقی به معنای تعهد به فعل یا ترک فعل عنوان شده است،مترادف با تعهد و تعهد کردن میباشد.