به معنی جمع اقطاعه،بخشی از زمین و اراضی است که امام یا نایب او در اختیار شخصی قرار میدهد تا از آن منتفع گردد.