در فقه اقرب از الفاظ فتوا عنوان گردیده و در اصطلاح حقوقی به خویشاندی اطلاق میگردد که از سایر خویشاوندان به متوفی نزدیک تر است.