در لغت به معنای نزدکان،همالان،همقطاران آمده ور در اصطلاح حقوقی به خواهران و برادران امی اطلاق میگردد.