در لغت به معنای به تصرف در آوردن و دادو ستد قبض آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تسلیم یا تحویل مورد معامله به طرف عقد است.