فرهنگ ترمولوژی

اقامه دعوی

اقامه در لغت به معنی برپا داشتن است و اقامه دعوی به معنای برپا داشتن دعوی است در اصطلاح حقوقی به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار حقوقی،کیفری... عنوان شده است.