در لغت به معنای شکستن و الغا عنوان شده، در اصطلاح حقوقی ،تقاسخ یا تقایل نیز مینامند که به معنی برهم زدن عقد لازمی به تراضی طرفین است.

اقاله یا تفاسخ اصطلاحی حقوقی است بر توافق دو طرف یک قرارداد، به منظور برهم‌زدن و از میان بردن آثار آن قرارداد در آینده و معنای لغوی آن رهایی می باشد. در واقع اقاله خود نیز نوعی عقد است و یکی از سه سبب اصلی انحلال قرارداد در کنار خیارات و انفساخ است.