اعیانی در مقابل عرصه عنوان شده است،منظور از عرصه همان زمین مملوک است لذا اموال غیر منقول واقع در زمین را شامل میشود.