در لغت به معانی مختلفی عنوان شده1ـ اشراف و سرمتمندان2ـ ساختمان هاو بنا ها3ـ مصالح ساختمان.در اصطلاح حقوقی به عنوان جمع عین عنوان شده است که دارای جرم و ابعاد میباشد.همچنین اعیان در مقابل حقوق و منافع استعمال میگردد.