در لغت به معنای پشت کردن و روی برگردانیدن آمده و در فقه و حقوق به معنای روی برگردانیدن مالک از مال خود(عین یا منفعت)عنوان شده است.

اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن و انصراف است و در فقه و حقوق ایران به عملی گفته می‌شود که شخص، داوطلبانه از مالکیت خود نسبت به مالش صرف‌نظر می‌کند، یا به عبارت دیگر از مال یا اموال خود روی می‌گرداند. در اِعراض شخصی که از مالکیت نسبت به مال خود روی می‌گرداند، قصد ندارد مالکیت آن را به اشخاص دیگر انتقال دهد، بلکه فقط می‌خواهد پس از اِعراض، دیگر نسبت به این مال مالکیت نداشته باشد. در شق (۴) بند (ج) ماده ۴ کنوانسیون پاریس، برای حمایت حقوق مالکیت صنعتی، اصطلاح اعراض به کار برده شده‌است.