فرهنگ ترمولوژی

اعاده اعتبار

اعاده در فقه در دو معنی به کار رفته است:1ـ انجام دوباره کار 2ـ بازگرداندن چیزی به جایگاه اول .در لغت به معنای بازگرداندن.در حقوق در خصوص تاجر ورشکسته ای که توسط دادگاه مجددا اعتبار بازرگانی خود را بدست آورد،استعمال میگردد.