در لغت به معنای استعمال کلمه ای مخصوص که به جهت حقیقت و یا ایجاز استعمال میشود ،گشودن،رها کردن، در حقوق :اطلاق عبارت قانون یا سند و یا الفاظ عقود،عبارت از حالتی است که به عام بودن یا اخص بدن آن تصریح نشده باشد.