رساندن ضرر و زیان،گزند رسانیدن،امری که موجب ایجاد ضرر به شخص یا اشخاصی شود