در لغت به معنای داشتن نژاد خوب ،نجیب ، به دور از تغییر یا تحریف آمده در حقوق در عقود فضولی در مقابل فضول و به معنای ضد فضولی آمده است.