به معنی یک درخت و نهال بده همچنین واحد شمارش درخت میباشد .