به معنی متعحد شدن،پیمان بستن،در عقد یا ضمن عقود همچنین در فقه نیز به معنای التزام به تعهد کردن آمده همچنین در لغت به معنای شرط بستن، شرط کردن به چیزی ،تعلیق کردن چیزی به چیزی دیگر است.