فرهنگ ترمولوژی

اسناد رسمی

اسناد و مدارکی که دارای ارزش حقوقی و قانونی باشند و توسط کارگذاران دولتی و دفاتر رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک در حدود اختیارات و وظایف آنها تنظیم شده باشند.