فرود آمدن چیزی،افکندن،خطا کردن در سخن،مانند اسقاط جنین قبل از مؤعد معین.

اسقاط یک روستا در سوریه است که در شهرستان حارم واقع شده‌است و ۴٬۵۳۵ نفر جمعیت دارد.