1ـوارسی و پژوهش 2ـ درخواست تجدید نظر از حکم صادره از دادگاه،از سر گرفتن،دوباره شروع کردن