دست یافتن،چیره شدن به کسی یا چیزی،مستولی شدن،پیروز شدن،تسخیر

واژه های نزدیک