تحقیق از متهم راجع به موضوع اتهام که توسط مأمور صلاحیت دار قضایی صورت گیرد . عمل حقوقی که شخصی ،شخص دیگری را نائب و جانشین خود قرار دهد. برخی مواقع به جای استخلاف به کار میرود