به معنی به کار بردن ، استفاده کردن ،مصرف کردن است در حقوق اداری به معنای استخدام به کاری ، به کار میرود.