عملی یا تقاضایی است که توسط شخصی برای ترک سمت یا خاتمه دادن به آن سمت در یکی از موسسه های دولتی یا ملتی اقدام شود .

کناره‌گیری یا استعفا به درخواست داوطلبانه یا به ظاهر داوطلبانه فرد یا گروهی از افراد برای رها کردن رسمی شغل، منصب، سمت یا هر جایگاه دیگرشان گفته می‌شود.