استخلاف به معنی تعیین جانشین است ،عبارت است از اینکه فردی برای شخصی مالکیت قسمت یا تمام دارایی خود را بعد از فوت بدهد.

استخلاف واژه‌ای است در شیمی آلی و زیست‌شیمی که به کلیه اتم‌ها یا گروه‌هایی که با اتم هیدروژن در یک ترکیب آلی جایگزین می‌شوند، گفته می‌شود. واژه‌هایی مانند شاخه فرعی، جانشین و زنجیر جانبی، واژگان معادل یک استخلاف هستند. همچنین واکنش‌هایی که منجر به جانشین شدن یک استخلاف جدید در ترکیب می‌شود را واکنش‌های استخلاف گویند.