به مجموع قوانین و مقرراتی اطلاق میشود که برای تشکیل و یا طرز کار یک حذب یا شرکت یا جمعیتی تعییم و مقرر شود

واژه های نزدیک