در اصطلاخ عمومی مابهالتفاوت ارزش کالای سالم و معیوب است که فروشنده باید به خریدار بپردازد.به طور کلی کسر تفاوت قیمت صحیح از معیوب با احتصاب آن از سال مرد معامله است .