جمع رحم بوده و به معنی خویشاوندان به کار میرود ،اقرباء ، قرابتی که از تولد به چند شخص رسیده باشد؛ نزدیکان نسبی