به دارای و ما ترک متوفی که بعد از احتساب و کسر واجبات مالی دیون و مالیت بر ارث با آن تعلق میابد

اِرث'سریال عشق زبان ' به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلداژمرزتللک،دعف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده‌است.