در علم منطق به معنی بازگشتن،به چیز دیگری منجر گشتن و برگشتن ودر حقوق نوعی از فساد عقیده است که مصداق اصلی آن خروج از دین اسلام توسط مسلمان است.

ارتداد، در لغت به معنی رد کردن یک دین و پشت کردن به آن و در اصطلاح حقوقی، اعلام علنی ترک یک دین است.