فرهنگ ترمولوژی

اراضی موات

زمین هایی که سابقه ی احیاء بهرهبرداری نداشته و آباد نشده باشند به صورت دست نخورده و طبیعی مانده باشند.